Za nami Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Członków TPB

W piątek, 22 marca, odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Członków Towarzystwa Przyjaciół Bielawy. Zebranie rozpoczęło się o godz. 17.00, czyli w drugim terminie, ze względu na początkowy brak kworum.

Dotychczasowa prezes TPB – Weronika Karwacka otworzyła zebranie, witając wszystkich członków. Minutą ciszy uczczono zmarłą, długoletnią członkinię TPB – Janinę Uwsiewicz. Następnie prezes wręczyła legitymacje członkowskie nowym członkom TPB oraz przekazała podziękowania poszczególnym członkom za ich pracę społeczną na rzecz stowarzyszenia. Obecny Zarząd podziękował pani prezes kwiatami za jej wkład w działalność stowarzyszenia. W następnej kolejności przystąpiono do wyboru przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia. Na przewodniczącego wybrano Wojciecha Karwackiego, zaś na sekretarza – Stefanię Garbus. Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad i odczytał porządek obrad, który został zatwierdzony przez wszystkich członków. Pani prezes zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia o nadanie tytułu Honorowego Członka TPB  Andrzejowi Świętczakowi. Uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie. Następnie prezes przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Bielawy za rok 2023. W kolejnym punkcie skarbnik TPB – Halina Górzyńska przedstawiła sprawozdanie finansowe TPB za rok 2023. Następnie przedstawiony został protokół z pracy  Komisji Rewizyjnej w ubiegłym roku i zawnioskowano o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2023 rok. Nie zgłoszono uwag do przedstawionych sprawozdań i podjęto jednogłośnie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu, sprawozdania finansowego oraz protokołu Komisji Rewizyjnej. Następnie jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2023. Dotychczasowa prezes przedstawiła propozycje ramowego planu pracy TPB na 2024 rok.

Następnym punktem zebrania był wybór władz na nową kadencję 2024-2028. Zgłoszono dwie kandydatury na nowego prezesa TPB: Grażynę Piotrowską, która wyraziła zgodę oraz Tomasza Kowalczyka, który nie wyraził zgody ze względu na obowiązki zawodowe. Przystąpiono do głosowania. Walne Zgromadzenie Członków TPB jednogłośnie uchwaliło wybór Grażyny Piotrowskiej na prezesa Towarzystwa Przyjaciół Bielawy. W kolejnym kroku podjęto uchwały w sprawie liczby członków zarządu i wyboru członków zarządu. Jednomyślnie podjęto uchwałę o pięcioosobowym zarządzie, w skład którego weszli: Ryszard Waksmund, Halina Górzyńska, Kamil Guzara, Piotr Szkudlarek, Stefania Garbus. Wybrany Zarząd podjął uchwałę w sprawie ukonstytuowania się. Funkcję wiceprezesa objął, jak dotychczas, Ryszard Waksmund, funkcję skarbnika ponownie – Halina Górzyńska, funkcję sekretarza, również jak dotychczas – Kamil Guzara, członkiem Zarządu pozostał Piotr Szkudlarek, do którego dołączyła Stefania Garbus.

Następnie zgłoszono kandydatury osób do Komisji Rewizyjnej, które zostały przyjęte przez wszystkich obecnych członków. Podjęto uchwałę o wyborze członków Komisji Rewizyjnej w osobach: Grażyna Zwolińska, Anna Koprowska i Anna Bitna-Szlachto. W kolejnym kroku podjęto uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie ukonstytuowania się. Funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej objęła Anna Bitna-Szlachto.

Kolejnym punktem zebrania były sprawy różne i wolne wnioski. Na tym zebranie zakończono.