W środę, 15 czerwca, w Teatrze Robotniczym w Bielawie odbyła się uroczystość 45-lecia Towarzystwa Przyjaciół Bielawy. Jubileuszowe spotkanie rozpoczęło się występem zespołu ze Studia Piosenki i Tańca Fart pod kierownictwem Anny Lutz. Uroczystość poprowadzili: Małgorzata Greiner – członkini TPB i prof. Ryszard Waksmund – wiceprezes TPB, którzy przywitali obecnych członków Towarzystwa Przyjaciół Bielawy oraz zaproszonych gości. Następnie uczczono, specjalnie przygotowanym na tę okoliczność filmem Wojciecha Karwackiego – członka TPB, chwilą ciszy członków Towarzystwa, którzy już od nas odeszli.

wojciech karwacki 2022 tpb 8
wojciech karwacki 2022 tpb 4
wojciech karwacki 2022 tpb 6

Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie prof. Ryszarda Waksmunda dotyczące historii Towarzystwa Przyjaciół Bielawy. Wiceprezes TPB przypomniał, że Towarzystwo powołane zostało 3 marca 1977 roku, kiedy to z inicjatywy ówczesnej naczelnik miasta Krystyny Wojciechowskiej odbyło się spotkanie miejscowych działaczy społecznych i miłośników Bielawy. Pierwszym przewodniczącym został Ludwik Trzepla, wiceprzewodniczącymi: Jan Weznerowicz i Zbigniew Głodowski, zaś sekretarzem Janusz Woźniak. W kolejnej części wystąpienia profesor wymienił działania podejmowane na przestrzeni lat oraz zwrócił szczególną uwagę na publikacje wydane przez Towarzystwo, które stanowią świadectwo historyczno-kulturowe naszego miasta.

wojciech karwacki 2022 tpb 10
wojciech karwacki 2022 tpb 12
wojciech karwacki 2022 tpb 13

W następnej części uroczystości Danuta Myśliwiec – członkini zarządu TPB odczytała artykuł Barbary Lesiewicz o współpracy naszego stowarzyszenia z Towarzystwem Przyjaciół Bielawy i Dolnego Śląska z Kanady.

wojciech karwacki 2022 tpb 14
wojciech karwacki 2022 tpb 16
wojciech karwacki 2022 tpb 9

W kolejnej części nastąpiło uhonorowanie zasłużonych dla Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, którzy otrzymali najnowszą publikację TPB opakowaną w historyczną torebkę. Uhonorowano rodzinę śp. Krzysztofa Pludry – Honorowego Członka Towarzystwa Przyjaciół Bielawy i wieloletniego wiceprezesa stowarzyszenia. Zaszczyty otrzymali obecni na sali Honorowi Członkowie TPB: Tadeusz Dzigoński, Tadeusz Łazowski i Tadeusz Drapich. Następnie na scenę zaproszono członków komitetu założycielskiego Towarzystwa, których inicjatywą było wznowienie działalności TPB w 1996 roku: Leszka Lora, Piotra Łyżwę i Jana Gładysza. Szczególny laur otrzymała Helena Stępień – najstarsza członkini TPB, artystka malarka, aktywna działaczka TPB. W następnej kolejności podziękowano członkom – artystom, którzy przez wiele lat uczestniczyli w życiu kulturowym Bielawy: Elżbiecie Grosickiej, Jadwidze Stępień, Ewie Staszewskiej, Stanisławowi Wojnarowi. W dalszej kolejności wyróżniono długoletnich członków oraz aktywnie działających członków Towarzystwa: Janinę Uwsiewicz, Kazimierza GądkaPiotra Szkudlarka, Jarosława Florczaka, Wojciecha Karwackiego, Leszka Stróżyka, Mariollę Jonas, Ewę Jasion, Jerzego Gawryckiego.

wojciech karwacki 2022 tpb 19
wojciech karwacki 2022 tpb 20
wojciech karwacki 2022 tpb 21

Następnie uhonorowano i zaproszono na scenę wszystkich prezesów Towarzystwa Przyjaciół Bielawy: Wojciecha Tłokińskiego, Andrzeja Świętczaka, Ewę Glurę, Liliannę Rządeczko i Weronikę Karwacką, którym szczególnie podziękowano za ich społeczną pracę na rzecz stowarzyszenia.

wojciech karwacki 2022 tpb 23
wojciech karwacki 2022 tpb 24

W kolejnej części jubileuszowego spotkania swoje przemówienia miała obecna prezes TPB – Weronika Karwacka, która przedstawiła działania Towarzystwa w okresie ostatnich dwóch lat. Prezes TPB podkreśliła, że jednym z pierwszych celów, które sobie postawiła była integracja i aktywizacja członków TPB oraz otwarcie się na szerszą społeczność. Udało zrealizować się wiele ciekawych spotkań z historią Bielawy w tle, które integrowały członków TPB i mieszkańców Bielawy. Powstał nowy profil na Facebooku oraz strona internetowa: towarzystwo.bielawa.pl, a informacje o działaniach TPB pojawiały się na bieżąco w lokalnych mediach. Utworzono trzy sekcje w obrębie Towarzystwa: historyczną, ekologiczną i artystyczną, które skupiają członków o podobnych zainteresowaniach, wpływają na zacieśnianie więzi oraz wymianę doświadczeń. W tym roku ruszyła już druga edycja wakacyjnego konkursu TPB – Pocztówka z Bielawy. Prezes wspomniała również Nietypową wystawę TPB, która odbyła się w minionym roku w murach dawnego budynku Bielbawu, jeszcze raz podkreślając zasługi lokalnych artystów, tworzących dorobek historyczno-kulturalny miasta. Szczególną uwagę zwróciła na działalność wydawniczą TPB: w 2021 roku wykonany został dodruk drugiej części albumu Bielawa wczoraj i dziś autorstwa Tadeusza Łazowskiego i dr Rafała Brzezińskiego, a w 2022 roku wydana została niesamowita publikacja Rafała Januszkiewicza Bielawskie okolice i tajemnice. Na koniec wymienione zostały osoby oraz instytucje, które w tym okresie wspierały Towarzystwo Przyjaciół Bielawy: dr Andrzej Hordyj – burmistrz Bielawy, Beata Jagieła-Pastuszka z ramienia Urzędu Miejskiego w Bielawie, Paweł Brzozowski – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie, Waldemar Weihs z Fundacji Merkury, Wanda Ostrowska – prezes Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, Marta Masyk – dyrektor Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie, Iwona Gryś – dyrektor bielawskiego liceum. W następnej części wystąpienia prezes TPB zaprosiła na scenę obecnych na sali członków zarządu TPB: Ryszarda Waksmunda – wiceprezesa TPB, Halinę Górzyńską – skarbnik TPB, Danutę Myśliwiec, Andrzeja Świętczaka i Piotra Szkudlarka – członków zarządu TPB, którym podziękowała za zaangażowanie w pracę społeczną oraz wsparcie.

wojciech karwacki 2022 tpb 25
wojciech karwacki 2022 tpb 28
wojciech karwacki 2022 tpb 29

W kolejnej punkcie uroczystości zaproszeni goście mieli możliwość złożenia gratulacji oraz wyrażenia swoich myśli. W imieniu burmistrza Bielawy Aleksander Siódmak – wiceburmistrz Bielawy oraz Ryszard Dźwiniel – przewodniczący Rady Miejskiej złożyli na ręce prezes TPB kwiaty oraz list gratulacyjny. Następnie głos zabrał Wojciech Tłokiński. Kolejne gratulacje złożyli: Adam Domagała – członek zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego, który odczytał list gratulacyjny w imieniu Starosty Powiatu Dzierżoniowskiego, Marta Masyk – dyrektor Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie i Kazimierz Rachowiecki – Starszy Cechu, dyrektorzy publicznych szkół podstawowych w Bielawie: Beata Lis, Monika Stachowska i Aneta Tyniów, Urszula Ubych – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Anna Rak i Halina Bzdeń z Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Wanda Ostrowska – prezes Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, Renata i Andrzej Kukułowie z Towarzystwa Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej, Ireneusz Rutowicz – dyrektor ZSiPKZ w Bielawie oraz Zofia Mirek – prezes Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej.

wojciech karwacki 2022 tpb 30
wojciech karwacki 2022 tpb 31
wojciech karwacki 2022 tpb 33
wojciech karwacki 2022 tpb 38
wojciech karwacki 2022 tpb 34
wojciech karwacki 2022 tpb 37
wojciech karwacki 2022 tpb 39
wojciech karwacki 2022 tpb 40
wojciech karwacki 2022 tpb 42
wojciech karwacki 2022 tpb 44
wojciech karwacki 2022 tpb 45
wojciech karwacki 2022 tpb 46

Na zakończenie prezes TPB podziękowała przybyłym za obecność i dobre słowa oraz zaprosiła do holu Teatru Robotniczego na wystawę przygotowaną przez Tadeusza Łazowskiego, jak również do oglądania pamiątek i publikacji Towarzystwa Przyjaciół Bielawy oraz na jubileuszowy tort.

wojciech karwacki 2022 tpb 47
wojciech karwacki 2022 tpb 48
wojciech karwacki 2022 tpb 50
wojciech karwacki 2022 tpb 49
wojciech karwacki 2022 tpb 51
wojciech karwacki 2022 tpb 15
wojciech karwacki 2022 tpb 52
wojciech karwacki 2022 tpb 54
wojciech karwacki 2022 tpb 53