We wtorek, 28 marca, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Bielawy. W pierwszym terminie nie było kworum, także zebranie rozpoczęło się w późniejszym czasie. Przewodniczącym spotkania została pani Lilianna Rządeczko, zaś sekretarzem pani Janina Uwsiewicz. Po stwierdzeniu prawomocności obrad rozpoczęliśmy spotkanie wg planu. Uczciliśmy minutą ciszy pamięć o zmarłym w zeszłym roku panu Tadeuszu Drapichu. Następnie prezes TPB wręczyła legitymację członkowską obecnemu p. Henrykowi Ostropolskiemu. W kolejnej części p. Weronika Karwacka złożyła podziękowania dla członków, którzy w minionym roku angażowali się w pracę na rzecz naszego Stowarzyszenia. Szczególne podziękowanie za pracę społeczną na rzecz Towarzystwa trafiło na ręce p. Danuty Myśliwiec, która z przyczyn osobistych musiała złożyć rezygnację z funkcji członka zarządu. Pani Danuta nadal pozostaje naszym członkiem i opiekunem sekcji ekologicznej TPB. W dalszej kolejności Walne Zgromadzenie uchwaliło nadanie tytułu Honorowego Członka pani Barbarze Lesiewicz oraz panu Janowi Gładyszowi w uznaniu szczególnych zasług dla naszego Stowarzyszenia i Bielawy. W kolejnych częściach zebrania prezes TPB przedstawiła sprawozdanie z działalności TPB w roku 2022, zaś pani skarbnik zapoznała obecnych ze sprawozdaniem finansowym za zeszły rok. Następnie odczytano protokół Komisji Rewizyjnej oraz podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2022. Potem pani prezes odczytała plan pracy i plan finansowy na rok 2023. Walne Zgromadzenie zatwierdziło dokumenty. Następnie poruszono kwestię składu osobowego zarządu TPB. Walne Zgromadzenie zaakceptowało uchwałę z dn. 3 marca 2023 r. w sprawie kooptacji zarządu. W związku z rezygnacją pani Barbary Tysz z funkcji sekretarza w zarządzie TPB funkcję tę objął p. Kamil Guzara, zaś na miejsce pani Danuty Myśliwiec powołano p. Tomasza Kowalczyka. W sprawach różnych omówiono działania poszczególnych sekcji TPB (opiekę nad sekcją artystyczną przejęła p. Stefania Garbus), Dzień Ziemi organizowany przez sekcję ekologiczną TPB we współpracy z Towarzystwem Miłośników Dzierżoniowa, organizację wystawy p. Tadeusza Łazowskiego przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie oraz poruszono temat spotkania integracyjnego w czerwcu.