Zarząd TPB zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, które odbędzie się w dniu 22 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 16.45 w auli Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Szkolnej 5 w Bielawie.

Porządek Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 6. Powitanie nowych członków TPB. Wręczenie legitymacji członkowskich i podziękowań.
 7. Nadanie tytułu Honorowego Członka TPB p. Tadeuszowi Drapichowi – głosowanie i uchwała.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPB za 2021 r. – prezes TPB.
 9. Sprawozdanie finansowe za 2021 r. – skarbnik TPB.
 10. Protokół Komisji Rewizyjnej z działalności zarządu TPB za 2021 r.
 11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za 2021 r.
 13. Przyjęcie sprawozdanie finansowego za 2021 r.
 14. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej za 2021 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2021.
 16. Przedstawienie planu pracy i planu finansowego na 2022 r.
 17. Podjęcie uchwały o zatwierdzenie planu pracy i planu finansowego na 2022 r.
 18. Sprawy różne i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie zebrania.

walne 2022